Kepala Sekolah

Nama

:

 Rusmanto, S.Pd.I, M.Pd.I
N I P M

:

 880713145
Tempat tanggal lahir

:

 Wonogiri,
Kewarganegaraan

:

Indonesia
Agama

:

Islam
Alamat rumah

:

jln. Bintan No.7 Grogolan Surakarta, HP. 081 329 386 992 / 0271 643 372
Unit kerja

:

SMP Muhammadiyah 8 Surakarta
Alamat

:

 Jl. Sri Kuncoro No.12, Telp. (0271) 647397 Surakarta
Riwayat pendidikan

:

1. SDN

Tahun
 

2. SMP

Tahun
 

3. SMAN

Tahun
 

4. UMS S1

5. UMS

Tahun

Tahun 2010

Riwayat mengajar

:

1. Guru Pkn

Tahun
 

2. Wali Kelas

Tahun
 

3. Waka Sarpras dan Humas

Tahun
 

4. Wali Kelas

Tahun
 

5. Kepala sekolah

Tahun
 

Pengalaman Organisasi

:

1. Ranting muhammadiyah Ketelan
 

Jabatan      : Ketua Tahun 2006 – Sekarang
 

 
 

2. Cabang Muhammadiyah Banjarsari
 

Jabatan      : Majelis Dikdasmen Tahun 2006 – sekarang
 

   
Nama Istri

:

 
Tempat, tanggal lahir

:

S
Pekerjaan

:

 D
Anak

:

1.

 
   

2.

 
   

3.

 
   

4 .

5.